۱۳۹۴ تیر ۳۰, سه‌شنبه

حافظه تاریخیآن من است او
و از این استبداد به آن استبداد پریدن بی آنکه حافظه تاریخی آنان را راهی کند،خوشحال و سرمست عده ای!و دیگرانی آلترناتیو در قعر دوزخی جانکاه بی امیدی و آینده ای باشد بعد از رهایی مردن در سرزمینی که هیچگاه با آن آشناپنداریشان نبوده و نیست.هیچ نظری موجود نیست: