۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

گُم گشته

من در این مسیر پرهیاهو گم گشته ام خدایت کو؟در پس کدام در پنهان است مرا با اون سخنی ست طویل،خود به کدام خدا سجده می کند؟قبله اش کجاست به کدام زبان عشق را می مکد؟با کدام سخن به راه راست هدایت میشود؟من به تو من به او من به من مشکوکم،شک مرا خیساند شک در دستانم کبریت را رهانید و تصمیم را با من تنها گذاشت.