۱۳۹۴ بهمن ۱۰, شنبه

بازیگر

بازیگر،شخصی که دوست دارد مشهور محبوب و پولدار باشد وسیله ای ست برای استفاده های شخصی دیگران او گاهی از یک فاحشه فاحشه تر میشود تا به شهرت برسد اوحتا دست آویز پروپاگانداها میشود و خود را با این واژه (حرفه ای)فریب میدهد که من حرفه ای هستم به من بگویند برین میخواهیم از لحظه ریدنت فیلم بگیریم هم میرینم بازیگر در ایران و هالیوود بیچاره ای ست و خود را در لباسهای زیبا اندام زیبا و جملاتِ قصارِ دزدی شده از دیگران به مردم عرضه میکند،مردم او را میخرند با خود در رختخوابهایشان می برند،با خیال آها صبح می کنند،جمله های قصار دزدی شده اشان را شر می کنند.
ت.منظور با همه بازیگران نیست درصدی هنوز نفس می کشند تا انسان به انسانیت برسد.

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

دل نوشتِ ها

از او نوشتن بی آنکه اویی باشد در کنارِ منی،بسیار گستاخانه است پس سخنی باز نخواهم کرد تا آن زمان که اویی بیاید که ارزش قلمی در خود داشته باشد،فراگرفتم با جزر و مد ها پیش نروم هرآنکه وارد شد را فرشته ننامم و از آنچه می گوید سو برداشتی یک جانبه نداشته باشم.
خوش دارم پایان هماننده آغاز که با عشق بازی دو موجود بود همراه باشد ولیکن همواره اینگونه نبوده است!اندکی درنگ می کنم به گذشته نگاهی می اندازم و به خود نگاهی کنجکاوانه می اندازم و باز از خود می پرسم(چند چندی؟)و همانند فریاد در کوه پاسخ اینگونه است(چند چندی؟)گاهی فکر میکنم نه هرگز پاسخ را نخواهم یافت.