۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

ناگزیر انتخاب

بین دو سیاهی،نه اینبار بودن یا نبودن فرق چندانی ندارد،گزینه ها هردو از پرتو خالیست،مشکوک؟نه دیگر مشکوک نیست عریان است غیر قابلِ تغییر به غیر بوده و گزینه ای در پستو ندارد.
سوال؟
نیست؛فقط
فقط خود سوال است نیست؟
هست
بپرس
دهان دریده
کیست یا چیست؟
چیست!
محصور است.
چرا؟
تحمل کوتاه و ذهن درگیر
درگیر؟
کشمکش،تقلا برای بودن
بودن؟
هوییت بخشیدن به جسم
جسم؟
ماده
ماده؟
ریز اشیاء